Uniwersytet Jagielloński Wydział Filologiczny

Ogłoszenia

Wykłady otwarte

Blog

Kursy dla tłumaczy Unii Europejskiej

KATEDRA UNESCO

do BADAŃ nad PRZEKŁADEM i KOMUNIKACJĄ MIĘDZYKULTUROWĄ 

Zaprasza na kurs

Różnice kulturowe jako element warsztatu tłumacza Unii Europejskiej

Kurs przeznaczony jest dla tłumaczy pracujących w instytucjach Unii Europejskiej nie będących rodzimymi użytkownikami polszczyzny, władających językiem polskim jako obcym na poziomie co najmniej B1 oraz pragnących pogłębić swoją znajomość kultury polskiej oraz poszerzyć wiedzę na temat bieżącego życia społeczno-politycznego w naszym kraju.

L.p Nazwa przedmiotu Liczba godzin
1 Elementy najnowszej historii Polski oraz bieżące wydarzenia w Polsce  10
2 Szybkie czytanie i rozumienie tekstów pisanych w języku polskim w pracy tłumacza 10
3 Ludzie, wydarzenia, pojęcia kultury polskiej 10
4 Tłumaczenie tekstów unijnych – problemy praktyczne i postrzeganie pracy tłumaczy w polskiej prasie 10
5 Praktyczna stylistyka polska( formalna i nieformalna) w pracy tłumacza 10
6 Elementy gramatyki polskiej sprawiające trudności w tłumaczeniu tekstów i wypowiedzi ustnych 10
  ŁĄCZNA LICZBA GODZIN DYDAKTYCZNYCH 60

 

Termin rozpoczęcia i zakończenia kursu: 16 lipca – 29 lipca 2012

Wysokość opłaty za kurs: 3400 PLN

Osoby zainteresowane kursem prosimy o kontakt aleksander.gomola@uj.edu.pl

Miejsce zajęć: Kraków, ul. Czapskich 4 (siedziba Katedry)

SYLWETKA  ABSOLWENTA

1. Absolwent kursu zna najnowsze wydarzenia z historii  Polski oraz ich ugruntowanie kulturowe. Umie wskazać powiązania historyczne i kulturowe w polskim społeczeństwie oraz w relacji Polski do świata. Odznacza się empatią kulturową i umiejętnością wyzwolenia się ze stereotypów kulturowych.

2. Absolwent kursu potrafi szybko czytać i rozumieć współczesne polskie teksty prasowe z różnych gatunków prasowych tytułów reprezentujących różne środowiska społeczno-polityczne współczesnej Polski. Umie wskazać i wyodrębnić konotacje kulturowe obecne w tekstach. Odznacza się obiektywnością w analizie tekstu i nie interpretuje ich przez pryzmat stereotypów kulturowo-narodowych. Cechuje go umiejętność zrozumienia stanowiska nadawcy komunikatu prasowego

3. Absolwent kursu zna zasady gramatyki polskiej ze szczególnym uwzględnieniem tych jej aspektów, które stanowią problem dla osób będących rodzimymi użytkownikami języków romańskich i germańskich. Potrafi zastosować zdobytą wiedzę przy tłumaczeniu tekstów z języka polskiego i na język polski. Jest wyczulony na problemy gramatyczne polszczyzny i odznacza się gotowością pogłębiania swej wiedzy w zakresie składni polskiej w kontekście pracy zawodowej tłumacza instytucji UE

4. Absolwent kursu zna najważniejszych przedstawicieli polskiej kultury ze szczególnym uwzględnieniem kultury współczesnej. Potrafi wskazać ich rolę i znaczenie w kulturze narodowej i europejskiej (światowej). Cechuje go gotowość pogłębiania zdobytej wiedzy i dążenie do uwalniania się od stereotypów kulturowych

5. Absolwent kursu zna najważniejsze elementy współczesnej stylistyki polskiej. Potrafi korzystać ze znajomości stylistyki polskiej w tłumaczeniu tekstów z języka polskiego i na język polski. Odznacza się wrażliwością na wymogi stylistyczne polszczyzny oraz umiejętnością jej poprawnego stosowania.

6. Absolwent kursu zna zagadnienia i problemy prawne powiązane z obecnością Polski w UE. Potrafi określić wagę, znaczenie i rolę najważniejszych elementów prawa UE w odniesieniu do Polski. Umie rozpoznać rolę polskich czynników kulturowych w odniesieniu do akceptacji i stosowania prawa unijnego w Polsce

AN IMMERSION COURSE FOR TRANSLATORS OF POLISH INTO ANOTHER LANGUAGE!

 UNESCO Chair for Translation Studies and Intercultural Communication, the Jagiellonian University in Kraków, Poland  is organizing a training/immersion course for translators of Polish into English, French, German or another language in Kraków, the historic capital of Poland and the heart of Polish culture and tradition.

 The course will last 2 weeks: July 16th  – July 29th  2012( or one week earlier or later if the participants wish so) .  

The course will comprise 60 hours of tuition (6 hours a day, each week day) on Polish language, culture, economy and current events with a special reference to the needs of Polish-another language translators.

Our teachers are teachers of Polish as a foreign language as well as professional translators translating EU texts.

Kraków, the most popular tourist destination in our country, offers an abundance of interesting places to see and things to experience and is undoubtedly the best place in Poland for those who wish to immerse into Polish culture, tradition and  all the best Poland has to offer:

 http://www.cracow.travel/guide-to-krakow/let-s-visit  

We guarantee splendid accommodation within a walking distance from most interesting sights in Kraków and Jagiellonian University buildings where the classes will be held.

The Price: 850 EUR; covering tuition and cultural programme including visits to Wawel Royal Castle  http://www.wawel.krakow.pl/pl/index.php?op=53#kasy and to Wieliczka, the salt mine on the UNESCOWorld Heritage list: http://www.kopalnia.pl/ as well as to other most interesting places of interest in Kraków and around the city.

 Accomodation: ca 50 EUR per night per person in a single room, breakfast included. (Or you can decide on your own accommodation).

 If you are interested or have got questions concerning the details of the course, please write as soon as possible to:  aleksander.gomola@uj.edu.pl

Wykonanie: Strony dla Firm