Uniwersytet Jagielloński Wydział Filologiczny

Ogłoszenia

Wykłady otwarte

Blog

Podyplomowe Studia dla Tłumaczy Konferencyjnych

Studia podyplomowe dla tłumaczy w zakresie tłumaczenia ustnego przeznaczone są dla absolwentów dowolnych studiów magisterskich znających przynajmniej jeden język obcy w stopniu zaawansowanym oraz posiadających predyspozycje do wykonywania zawodu tłumacza, potwierdzone pomyślnym wynikiem egzaminu wstępnego.

Przewiduje się otwarcie dwóch specjalizacji:

Dla zainteresowanych studentów istnieje możliwość prowadzenia zajęć również z wybranego trzeciego języka obcego (znajomość bierna)

Kształcenie w następujących grupach językowych:

angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, włoski.

Egzamin wstępny składa się z dwóch części:

  1. testu pisemnego (obszernego tematycznie), sprawdzającego wiedzę i kulturę ogólną kandydata,
  2. sprawdzianu znajomości języka obcego/ języków obcych wybranego przez kandydata

Zajęcia odbywają się przez dwa dni weekendowe: piątek, sobotę lub niedzielę w zależności od grupy językowej. Studia kończą się ustnym egzaminem dyplomowym.

Uzyskanie świadectwa ukończenia studiów podyplomowych upoważnia do ubiegania się o tytuł tłumacza przysięgłego oraz o zatrudnienie w biurach tłumaczeń i wszelkich innych instytucjach zatrudniających tłumaczy (także za granicą)

Projekt: desi9n.pl