Uniwersytet Jagielloński Wydział Filologiczny

Ogłoszenia

Wykłady otwarte

Blog

Informacje dla kandydatów

 
  WYDZIAŁ Wydział Filologiczny
  JEDNOSTKA PROWADZĄCA STUDIA PODYPLOMOWE (Instytut, Katedra, Zakład) Katedra UNESCO do Badań nad Przekładem i Komunikacją Międzykulturową
  NAZWA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Podyplomowe Studia dla Tłumaczy Tekstów Specjalistycznych
  OPŁATA ZA STUDIA PODYPLOMOWE (całość) 4800 zł
  DANE TELEADRSOWE JEDNOSTKI PROWADZĄCEJ STUDIA PODYPLOMOWE  
  adres 31-007 Kraków, ul. Czapskich 4
  telefon 12 663-38-26
  fax 12 663 – 38-42
  e-mail podyplomowe.unesco@uj.edu.pl
  strona WWW http://www.unesco.uj.edu.pl
  DNI I GODZINY OTWARCIA SEKRETARIATU Poniedziałek – piątek godz. 10.30 – 13.30
  LICZBA SEMESTRÓW 2 semestry
  JĘZYK WYKŁADOWY Język polski
  KRYTERIA KWALIFIKACJI SŁUCHACZY Egzamin wstępny pisemny: tłumaczenie tekstów na język obcy i z języka obcego oraz test wiedzy ogólnej.
  LIMIT PRZYJĘĆ Lista rankingowa, maksymalna ilość osób w grupie 15; minimalna ilość osób w grupie 12
  TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW (od … do …) Rejestracja na stronie www.erk.uj.edu.pl w dniach 16 – 28 sierpnia 2013. Egzamin wstępny odbędzie się 31 sierpnia 2013
  WYMAGANE DOKUMENTY Słuchacze składają dokumenty po zakwalifikowaniu się na studia: odpis dyplomu ukończenia studiów magisterskich lub licencjackich, 2 fotografie, ksero dowodu osobistego
  MATERIAŁY DOSTĘPNE W SEKRETARIACIE Przykładowe materiały z egzaminów wstępnych z lat ubiegłych znajdują się na stronie www.unesco.uj.edu.pl zakładka studia podyplomowe
  OPIS STUDIÓW (m.in. kiedy i w jakich godzinach odbywają się zajęcia).

 
OKREŚLENIE OBSZARU KSZTAŁCENIA do
którego przyporządkowane są studia podyplomowe
Nabór do grup z językiem: angielskim, francuskim, hiszpańskim, niemieckim, rosyjskim, włoskim, ukraińskim. Zajęcia przez dwa popołudnia w tygodniu, od godz. 16.00 (ćwiczenia) lub 18.00 (wykłady). Studia kończą się egzaminem dyplomowym pisemnym.

Studia dla tłumaczy specjalistycznych w zakresie tłumaczenia pisemnego obejmują nauczanie tłumaczenia tekstów pisanych – na język obcy i z języka obcego. Studia przeznaczone są dla kandydatów chcących opanować terminologię specjalistyczną i strategię tłumaczeń tekstów z różnych dziedzin wiedzy.
Naukę mogą podjąć absolwenci dowolnych studiów magisterskich lub licencjackich z dobrą znajomością wybranego języka obcego.
  PROGRAM STUDIÓW

Zakres kształcenia:

Terminologia, semantyka i podstawy juryslingwistyki (wykład) 10 godz.
Pragmatyka, techniki i strategie przekładu (wykład) 8 godz.
Gramatyka i stylistyka języka polskiego (wykład 10 godz. + ćwiczenia 20 godz.)
Kancelaria tłumacza przysięgłego (wykład) 12 godz.
Adiustacja tekstu (wykład) 6 godz.
Rynek pracy tłumacza (wykład) 6 godz.
Tłumaczenia multimedialne (ćwiczenia) 46 godz. (w tym: Przekład audiowizualny oraz listy dialogowe 26 godz., Lokalizacja oprogramowania 10 godz., Lokalizacja gier komputerowych 10 godz.)
Technical writing oraz elementy adiustacji (ćwiczenia) 16 godz.
Tłumaczenia streszczające i prasowe (ćwiczenia) 14 godz.
Tłumaczenia uwierzytelnione, sądowe i notarialne (ćwiczenia) 38 godz.
Tłumaczenia medyczne, farmaceutyczne i kosmetologiczne (ćwiczenia) 16 godz.
Tłumaczenia ekonomiczne (ćwiczenia) 16 godz.
Tłumaczenia techniczne (ćwiczenia) 14 godz.
Tłumaczenia tekstów unijnych (ćwiczenia) 10 godz.
Tłumaczenia tekstów naukowych (ćwiczenia) 10 godz.
Tłumaczenia turystyczne (ćwiczenia) 12 godz.
Tłumaczenia tekstów prawnych i prawniczych (ćwiczenia) 16 godz.
ŁĄCZNA ILOŚĆ GODZIN DYDAKTYCZNYCH 280
  KWALIFIKACJE UZYSKIWANE PRZEZ SŁUCHACZA

 
Ogólne cele kształcenia
Uzyskanie świadectwa ukończenia studiów podyplomowych upoważnia do ubiegania się o tytuł tłumacza przysięgłego oraz o zatrudnienie w biurach tłumaczeń i wszelkich innych instytucjach zatrudniających tłumaczy (także za granicą).

Absolwent powinien znać:
- typologię tekstów specjalistycznych i gatunki tekstów specjalistycznych
- cechy charakterystyczne różnych tekstów specjalistycznych
- podstawowe strategie i techniki niezbędne w procesie tłumaczenia tekstu pisemnego
- etapy procesu przekładu tekstówspecjalistycznych
- elementy składowe obudowy tekstu pisemnego
- podstawowe strategie przekładu terminów specjalistycznych i przykładów występujących w tekście
Absolwent powinien umieć:
- przeprowadzić prawidłową analizę tekstu pisemnego przed przystąpieniem do operacji przekładowej
- odnaleźć właściwe źródła niezbędne do sporządzenia lub skorygowania obudowy tekstu specjalistycznego
- prawidłowo przetłumaczyć tekst pisemny
- właściwie zastosować strategie i techniki tłumaczeniowe charakterystyczne dla przekładu tekstu specjalistycznego
Absolwent powinien akceptować:
- konieczność wykonania wszystkich niezbędnych czynności przed przystąpieniem do przekładu specjalistycznego
- celowość użycia właściwych strategii i technik tłumaczeniowych niezbędnych w czasie tłumaczenia tekstu
specjalistycznego
- własne ograniczenia i konieczność ustawicznego rozwijania swoich umiejętności;
- ograniczenia i warunki zewnętrzne wynikające z pracy tłumacza  pisemnego
Absolwent powinien znać:
- typologię tekstów specjalistycznych i gatunki tekstów specjalistycznych
- cechy charakterystyczne różnych tekstów specjalistycznych
- podstawowe strategie i techniki niezbędne w procesie tłumaczenia tekstu pisemnego
- etapy procesu przekładu tekstów specjalistycznych
- elementy składowe obudowy tekstu pisemnego
- podstawowe strategie przekładu terminów specjalistycznych i przykładów występujących w tekście Absolwent powinien umieć:
- przeprowadzić prawidłową analizę tekstu pisemnego przed przystąpieniem do operacji przekładowej
- odnaleźć właściwe źródła niezbędne do sporządzenia lub skorygowania obudowy tekstu specjalistycznego
- prawidłowo przetłumaczyć tekst pisemny
- właściwie zastosować strategie i techniki tłumaczeniowe charakterystyczne dla przekładu tekstu specjalistycznego
Absolwent powinien akceptować:
- konieczność wykonania wszystkich niezbędnych czynności przed przystąpieniem do przekładu specjalistycznego
- celowość użycia właściwych strategii i technik tłumaczeniowych niezbędnych w czasie tłumaczenia tekstu specjalistycznego
- własne ograniczenia i konieczność ustawicznego rozwijania swoich umiejętności;
- ograniczenia i warunki zewnętrzne wynikające z pracy tłumacza  pisemnego
Projekt: desi9n.pl