Uniwersytet Jagielloński Wydział Filologiczny

Ogłoszenia

Wykłady otwarte

Blog

Europejski system opisu kształcenia językowego

COMMON EUROPEAN FRAMEWORK of REFERENCE for LANGUAGES
EUROPEJSKI SYSTEM OPISU KSZTAŁCENIA JĘZYKOWEGO

Poziomy biegłości językowej: SKALA OGÓLNA

Europejski System Opisu Kształcenia Językowego (Common European Framework) szczegółowo określa, czego muszą nauczyć się uczący się, aby mogli posługiwać się językiem obcym do celów komunikacyjnych oraz jakie sprawności i umiejętności muszą nabyć, aby komunikacja przebiegała w sposób prawidłowy i kończyła się sukcesem.

System Opisu Kształcenia Językowego ułatwia również wzajemną uznawalność certyfikatów, dyplomów i zaświadczeń wydawanych przez rożne instytucje i w rożnych krajach, a więc zwiększa mobilność w europejskim obszarze edukacyjnym i na rynku pracy.

System Opisu Kształcenia Językowego definiuje trzy podstawowe poziomy kompetencji językowych, które pozwalają na stałą ocenę postępów w nauce języka, na każdym poziomie nauczania:

  1. Poziom podstawowy (A1, A2)
  2. Poziom samodzielności (B1, B2)
  3. Poziom biegłości (C1, C2)

W zakresie każdego poziomu kompetencji można wyróżnić po dwa podpoziomy od A1 do C2, przy czym poziom A1 to poziom najniższy, a C2 już bardzo wysoki. Skala ta stosowana jest coraz częściej przy opracowywaniu podręczników i materiałów do nauki jeżyków obcych.

Przy ocenie biegłości językowej należy zwrócić uwagę na fakt, iż uczeń może równocześnie reprezentować rożne poziomy z wymienionych poniżej zależnie od umiejętności.

Na przykład, jeśli chodzi o rozumienie ze słuchu lub rozumienie tekstu może reprezentować poziom B2, natomiast jej umiejętność komunikacji może być oceniona na poziomie A2.

UŻYTKOWNIK POCZĄTKUJĄCY
(basic user)

A1
BREAKTHROUGH

Potrafi zrozumieć i stosować wyrażenia z języka codziennego
oraz wyrażenia potoczne, jak również bardzo proste
wypowiedzi mające na celu zaspokojenie konkretnych
potrzeb. Potrafi przedstawić siebie lub inną osobę oraz zadać
jej pytania dotyczące – np. miejsca zamieszkania, jej
znajomych, posiadanych przez nią rzeczy, etc. – może także
odpowiedzieć na pytania tego samego typu. Potrafi
porozumiewać się z innymi w prosty sposób, jeśli jego
rozmówcy mówią wolno i wyraźnie oraz wykazują chęć
współpracy.

A2
WAYSTAGEP

Potrafi zrozumieć pojedyncze zdania oraz wyrażenia często
używane i związane bezpośrednio z życiem codziennym (np.:
dane o sytuacji osobistej i rodzinnej, zakupy, najbliższe
otoczenie, praca). Potrafi się porozumieć w trakcie
wykonywania zadań prostych, codziennych, wymagających
jedynie bezpośredniej i prostej wymiany informacji na znany
temat. Potrafi opisać za pomocą prostych środków swoje
wykształcenie, swoje bezpośrednie otoczenie i wypowiadać
się na tematy związane z niezbędnymi potrzebami.

UŻYTKOWNIK SAMODZIELNY
(independent user)

B1
TRESHOLD

Potrafi zrozumieć zasadnicze punkty rozmowy, gdy używany
jest język jasny i standardowy, a rozmowa dotyczy spraw
znanych związanych z pracą, szkołą, czasem wolnym, etc.
Potrafi sobie poradzić w większości sytuacji, jakie spotyka w
podroży w regionie języka docelowego. Potrafi wypowiedzieć
się w sposób prosty i zwięzły na tematy z życia codziennego i
dotyczące własnych zainteresowań. Potrafi opowiedzieć
wydarzenie, przeżycie osobiste lub sen, wyrazić nadzieję lub
cel, jak również przedstawić krotko uzasadnienie lub
wyjaśnienie dotyczące projektu lub pomysłu.

B2
VANTAGE

Potrafi zrozumieć zasadnicze aspekty problemów
konkretnych lub abstrakcyjnych przedstawionych w tekstach
złożonych, w tym dyskusję specjalistyczną dotyczącą własnej
tematyki zawodowej. Potrafi porozumieć się na tyle
swobodnie i spontanicznie, że rozmowa z rdzennym
użytkownikiem języka wolna jest od napięć, tak w przypadku
jednej jak i drugiej strony. Potrafi wyrazić się w sposób jasny
i szczegółowy na wiele tematów, wyrazić opinię na dany
temat wykazując pozytywne i negatywne strony rożnych
(proponowanych) wyborów.

UŻYTKOWNIK ZAAWANSOWANY
(competent user)

C1
EFFECTIVE OPERATIONAL PROFICIENCY

Potrafi zrozumieć szeroką gamę długich i trudnych tekstów
oraz zrozumieć ukryte w nich podteksty. Potrafi
wypowiedzieć się spontanicznie i biegle nie zastanawiając się
zbytnio nad doborem slów. Potrafi posługiwać się językiem
skutecznie i swobodnie w życiu społecznym, zawodowym lub
w czasie studiów. Potrafi budować wypowiedzi na tematy
złożone, jasne, o wyraźnej strukturze i wykazać się
opanowaniem narzędzi językowych służących organizacji i
wewnętrznej spójności dyskursu.

C2
MASTERY

Potrafi zrozumieć bez wysiłku praktycznie wszystko, co czyta
lub słyszy. Potrafi odtworzyć fakty i argumenty z rożnych
źródeł pisemnych i ustnych streszczając je w sposob zwięzły
i spójny. Potrafi wypowiedzieć się spontanicznie, bardzo
płynnie i precyzyjnie oraz uwydatnić niuanse znaczeniowe
tekstów o złożonej tematyce.

Wykonanie: Strony dla Firm