Uniwersytet Jagielloński Wydział Filologiczny

Ogłoszenia

Wykłady otwarte

Blog

Kryteria kwalifikacji

Kryteria kwalifikacji na studia stacjonarne i niestacjonarne na rok akademicki 2013/2014:

                       UWAGA!!! NOWY KIERUNEK!!!

kierunek:  LINGWISTYKA, specjalność: PRZEKŁAD I KOMUNIKACJA MIĘDZYKULTUROWA

 Kryteria formalne

Do podjęcia studiów upoważnione są osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów wyższych (co najmniej licencjata):

„Dodatkowym kryterium formalnym jest”: Polacy: znajomość języków obcych potwierdzona certyfikatami lub informacjami w suplemencie do dyplomu: język angielski – poziom C1, pozostałe języki – poziom B2. Cudzoziemcy ubiegający się na zasadach dla obywateli polskich: poświadczona znajomość języka polskiego w piśmie (minimum poziom C1)

Wynik kwalifikacji

Podstawą ustalenia listy rankingowej kandydatów są wyniki postępowania kwalifikacyjnego obliczone w oparciu o następujące elementy kryteriów kwalifikacji:

nazwa elementu

waga

średnia ze studiów 20 %
wynik rozmowy kwalifikacyjnej 80 %

Wynik postępowania kwalifikacyjnego jest sumą wyników ze wszystkich powyżej wymienionych elementów kryteriów przemnożonych przez odpowiadające danym elementom wagi pomnożoną dodatkowo przez współczynnik zależny od grupy, w obrębie której kandydat przystępuje do kwalifikacji, zgodnie z poniższą tabelą:

numer grupy

współczynnik

grupa 1 1
grupa 2 0,85

Tak określony wynik postępowania kwalifikacyjnego jest liczbą z zakresu od 0 do 100, podaną z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Szczegółowe informacje dotyczące sposobu ustalania wyników z poszczególnych elementów kryteriów kwalifikacji, a także wszystkie pozostałe informacje o zasadach kwalifikacji na studia II stopnia znajdują się na stronie internetowej http://www.rekrutacja.uj.edu.pl.

Szczegółowe informacje dotyczące kwalifikacji

Rozmowa kwalifikacyjna: konieczna znajomość aktualnych wydarzeń społecznych, kulturalnych, politycznych. Pomocne lektury (zakres i tematyka) dotyczące obszaru językowo-kulturowego wybieranego przez kandydatów:

Zalecana lista lektur: OGÓLNIE

ANGIELSKI

NIEMIECKI

HISZPAŃSKI

ROSYJSKI

FRANCUSKI

WŁOSKI

 

 

Projekt: desi9n.pl