Uniwersytet Jagielloński Wydział Filologiczny

Ogłoszenia

Wykłady otwarte

Blog

Opisy – kursy

Opisy opcji semestr letni 2012/2013:

terminy i godziny opcji w zakładce HARMONOGRAMY, terminy opcji e-learning zostaną podane w terminie późniejszym:

 

prof. dr hab. Marcela Świątkowska

1. Pragmatyka przekładu

nie obowiązują zapisy przez USOS

 

- Definicja pragmatyki przekładu a zagadnienia interpretacji

- Tłumaczenie w teorii i praktyce

- Zagadnienia wierności przekładu wobec oryginału

- Kryteria oceny „wierności” przekładu

- Intersemiotyczność przekładu

- Problem afektywnośći w przekładzie

Literatura:

Pisarkowa, K. (1998): Pragmatyka przekładu. Przypadki poetyckie, Kraków, Instytut Języka Polskiego PAN.

Skibińska, E. (1999): Przekład a kultura. Wrocław, Wyd.Uniwersytetu Wrocł.

Skibińska,E. (2008): Kuchnia tłumacza. Kraków, Universitas

Tabakowska,E. (1999): O przekładzie na przykładzie. Kraków, Znak.

Literatura obejmie także pozycje w języku angielskim i francuskim związane z tematyką wykładu.

 

mgr Agnieszka Andrzejewska

2. Przekład bardzo stosowany

Opcja e-learning

Hasło przewodnie mojej opcji brzmi „Przekład bardzo stosowany”, co oczywiście nie jest kolokacją kanoniczną; używam tu słowa „stosowany” w znaczeniu „mający służyć potrzebom praktycznym”, jak psychologia stosowana, czy sztuka stosowana, inaczej użytkowa. Tym nie całkiem konwencjonalnym wyrażeniem pragnę zasygnalizować, że interesuje mnie tu przekład tekstów jak najbardziej praktycznych, użytkowych, takich, które przydają się na co dzień i ułatwiają życie.

Proponowane zagadnienia:

Wymagania: pisemne rozwiązania wszystkich problemów językowych zadanych jako samodzielna praca domowa. Dodatkowo punktowana będzie aktywność, czyli ciekawe komentarze do zagadnień, wyjątkowo interesujące propozycje rozwiązań językowych.

 

mgr Dariusz Hanusiak

3. Tłumaczenie symultaniczne

Celem zajęć jest przedstawienie i ćwiczenie technik przekładu ustnego symultanicznego. Zajęcia odbywają się w parze językowej polski-angielski w laboratorium tłumaczeniowym, z wykorzystaniem kabin tłumaczeniowych, sprzętu audiowizualnego oraz innych materiałów pomocniczych. Kurs ma charakter praktyczny; uczestnicy będą doskonalić umiejętności tłumaczenia konferencyjnego oraz takie aspekty pracy tłumacza jak: współpraca w kabinie, korzystanie z materiałów podczas wykonywania świadczenia, etyka zawodowa. Głównym tematem zajęć będzie tłumaczenie symultaniczne tekstów o zróżnicowanej tematyce na język polski i na język angielski (retour), ale podczas kursu będą też pojawiały się zadania takie jak tłumaczenie relay oraz przemówienia konsekutywne.

Zaliczenie: aktywna obecność na zajęciach i test końcowy.

Opcja jest przeznaczona dla osób, które ukończyły kurs tłumaczenia konsekutywnego, tj. II roku. W przypadku braku miejsc decyduje ocena z testu końcowego z tłumaczeń konsekutywnych.

Literatura podstawowa:

Gillies, Andrew, Conference Interpreting, Tertium: Kraków, 2004.

Rozan, Jean-François, Notatki w tłumaczeniu konsekutywnym, Tertium: Kraków, 2004

Tryuk, Małgorzata, Przekład Ustny Konferencyjny, PWN: Warszawa, 2007

Literatura uzupełniająca:

Gile, Daniel, Basic Concepts and Models for Interpreter and Translator Training. John Benjamins: Amsterdam/Philadelphia, 1995

Gillies, Andrew, Sztuka Notowania. Poradnik dla tłumaczy konferencyjnych. Tertium: Kraków, 2007

Jones, Roderick, Conference Interpreting Explained, St. Jerome: Manchester 2002

Pöchhacker, Franz & Shlesinger, Miriam, The Interpreting Studies Reader, Routledge: London/New York, 2002

Tryuk, Małgorzata, Przekład ustny środowiskowy, PWN: Warszawa, 2006

 

mgr Dorota Malina

4. Przekład dla dzieci

Kurs ma charakter warsztatowy. Pierwsze dwa spotkania poświęcone zostaną omówieniu podstawowych zagadnień z zakresu specyfiki literatury dla dzieci i jej tłumaczenia. Na kolejnych zajęciach uczestnicy będą prezentowali przygotowane w domu próbki tłumaczeń wskazanych fragmentów angielskojęzycznych książek dla dzieci i młodzieży. Rozwiązania tłumaczeniowe będą następnie omawiane na forum grupy i porównywane z publikowanymi przekładami (jeśli istnieją).

Celem kursu jest zapoznanie uczestników z podstawowymi problemami tłumaczenia dla dzieci, jak również wypracowanie podstawowych kryteriów oceny przekładu.

Zaliczenie: własny przekład wybranego fragmentu książki dla dzieci z teoretycznym komentarzem (w formie eseju lub prezentacji)

Przykładowa lista lektur:

  1. Adamczyk-Garbowska, Monika (1988). Polskie tłumaczenia angielskiej literatury dziecięcej. Problemy krytyki przekładu. Wrocław: Ossolineum (fragmenty)
  2. Barańczak, Stanisław (1994). „O tłumaczeniu poezji dla dzieci,” w: Ocalone w tłumaczeniu. Poznań. a5, 67-77.
  3. Borodo, Michał (2006). „Children’s Literature Translation Studies? – zarys badań nad literaturą dziecięcą w przekładzie”. Przekładaniec 16, 12-23.
  4. Jarniewicz, Jerzy. „Jak Kubuś Puchatek stracił dziecięctwo” w: Gościnność słowa. Kraków. Znak. 225-231.
  5. Shavit, Zohar (1986). Poetics of Children’s Literature. Athens, Georgia: University of Georgia Press (fragmenty).
  6. Stiller, Robert. (1973)„Powrót do Carrolla”. w: Pisarze polscy o sztuce przekładu 1440-2005. Poznań. Wydawnictwo Poznańskie.
  7. Tabakowska, Elżbieta (2012). Posłowie do nowego przekładu Alicji w Krainie Czarów. Kraków. Bona.
  8. Van Coillie, Jan & Walter P. Verschueren (eds) (2006). Children’s Literature in Translation. Challenges and Strategies. Manchester & Kinderhook: St Jerome Publishing (wstęp).

 

mgr Anna Jankowska

5. Przekład audiowizualny

Forma zajęć :  Ćwiczenia:

Kurs przedstawia podstawowe zagadnienia związane z teoretycznymi i praktycznymi aspektami tłumaczenia audiowizualnego (napisy, dubbing, wersja lektorska, napisy dla niesłyszących, audiodeskrypcja). Po ukończeniu kursu studenci umieją opracowywać wersję lektorską, dubbing, napisy, napisy dla niesłyszących i audiodesrypcję. Umiejętności te są konieczne do podjęcia pracy w sektorze tłumaczeń audiowizualnych, który jest jednym z najszybciej rozwijających się sektorów w branży. Podczas zajęć studenci samodzielnie tworzą napisy, napisy dla niesłyszących, audiodeskrypcję, dubbing oraz wersję lektorską do wybranych filmów. Tłumaczenia poddawane są analizie krytycznej pod względem poprawności technicznej, stylistycznej i terminologicznej.

Warunki zaliczenia:

Literatura podstawowa:

Belczyk A. Tłumaczenie filmów, Dla Szkoły, Wilkowice, 2007.

Dizas Cintas C., Remael A. Audiovisual Translation: Subtitling, St. Jerome Publishing, Manchester, 2007.

Jankowska A., Audiodeskrypcja – wzniosły cel w tłumaczeniu, w: Między Oryginałem a Przekładem, pod red. Brzozowski J., M. Filipowicz-Rudek, Kraków, 2009.

Bernal M., On the Translation of Video Games, w: Jostrans: The Journal of Specialised Translation, vol. 6, 2006, str. 22-46.

Bartoll E., Subtitling multilingual films, MuTra

Challenges of Multidimensional Translation, 2006.

Bogucki Ł., Amateru Subtitling on the Internet, w: New Trends in Audiovisual Translation, Multilingual Matters, 2009, str. 49-57.

Brown S. Orero P., Audio Description with Audio Subtitling – an emergent modality of  audiovisual localization, w: Perspectives: Studies in Translatology, Routledge, 2010.

Danan M., Captioning and Subtitling: Undervalued Language Learning Strategies, Meta: Translators’ Journal, vol. 49, 2004, str. 67-77.

Diaz Cintas J. Muñoz P., Fansubs: Audiovisual Translation in an Amateur Environment, w: Jostrans: The Journal of Specialised Translation, vol. 6, 2006, str. 37-52.

Marleau L., Les sous-titres… un mal necessaire, w: Meta: Translators’ Journal, vol. 27, nr 3, 1982, str.  271-285.

Heiss Ch., Dubbing Multilingual Films: A New Challenge?, w: Meta: Translators’ Journal, vol. 49, nr 1, 2004, str. 208-220.

Martínez-Sierra J., Doblar o subtitular el humor, esa no es la cuestión, w: Jostrans: The Journal of Specialised Translation, vol. 12, 2009, str 180-198.

Neves J., 10 fallacies about Subtitling for the d/Deaf and the hard of hearing, w: w: Jostrans: The Journal of Specialised Translation, vol. 10, 2008, str. 128-143.
Pedersen J., Dubbing vs. Subtitling: Old Battleground Revisited, w: New Trends in Audiovisual Translation, Multilingual Matters, 2009.

Pedersen J., How is culture rendered in subtitles, w: MuTra Challenges of Multidimensional Translation, 2005.

Petitte Z., Translating register, style and tone in dubbing and subtitling, w: Jostrans: The Journal of Specialised Translation, vol. 4, 2005, str. 49-56.

Ramiere N., Comment le sous-titrage et le doublage peuvent modifier la perception, w: Meta: Translators’ Journal, vol. 49, nr 1, 2004, str. 102-114.

 

mgr Marianna Chłopek-Labo

6. Tłumaczenie tekstów informatycznych

Opcja e-learning

Warsztaty poświęcone są nauce tłumaczenia pisemnego tekstów informatycznych.

Cel zajęć

Celem zajęć jest pogłębienie wiedzy z tłumaczeń specjalistycznych poprzez zapoznanie się z terminologią, analizę przekładów oraz tłumaczenie wybranych tekstów.

 

Treści kształcenia:

 

mgr Zofia Ziemann

7. Przekład tekstów humanistycznonaukowych

Zajęcia praktyczne poświęcone przekładowi tekstów akademickich z dziedziny nauk humanistycznych. Studenci pracować będą nad przekładami próbek tekstów (materiały własne prowadzącej) z dyscyplin takich jak:

- historia i teoria literatury

- językoznawstwo

- antropologia kultury

- medioznawstwo

- krytyka artystyczna etc.

Omówiona zostanie specyfika tekstów humanistycznonaukowych i techniki ich przekładu, a także powtarzające się problemy i pułapki translatorskie. Poruszone zostaną zagadnienia edytorskie (np. różne style tworzenia bibliografii i przypisów). Jednym z tematów dyskusji będzie charakterystyka współczesnego rynku tłumaczeń humanistycznonaukowych w Polsce. Prowadząca postara się przekazać uczestnikom zajęć praktyczne wskazówki, dotyczące współpracy tłumacza wolnego strzelca z biurami tłumaczeń, klientami instytucjonalnymi i indywidualnymi.

Uwaga: tłumaczenia na zajęciach odbywać się będą głównie w kombinacji polski>angielski

Kryteria zaliczenia:

aktywność na zajęciach, zadania domowe (dwa w semestrze)

 

mgr Anna Mrzygłodzka

8. Przekład w reklamie i nowych mediach

Kurs ten będzie poświęcony przede wszystkim praktycznym zagadnieniom związanym z przekładem w reklamie i nowych mediach. W trakcie zajęć będziemy tłumaczyć różnego rodzaju teksty z branży reklamowej, zarówno slogany, jak i opisy produktów. Celem tej części kursu będzie zwrócenie uwagi na istnienie problemów stylistycznych i elementów kulturowych w tekstach reklamowych. Zajęcia będą podparte wykorzystaniem teorii językoznawstwa kognitywnego w przekładzie.  W trakcie zajęć przeznaczonych na przekład w nowych mediach będziemy tłumaczyć różnego rodzaju teksty pochodzące z mediów internetowych. Celem tej części kursu będzie zwrócenie uwagi na znaczenie elementów kulturowych w przekładzie oraz trening tłumaczenia tekstów z różnych dziedzin (kulinaria, moda, turystyka, blogi internetowe, itp.)

 

mgr Kamila Midor

9. Kompetencja kulturowa tłumacza

Celem zajęć jest uwrażliwienie studentów na aspekt kulturowy przekładu. Zajęcia z jednej strony będą miały charakter konwersatorium, gdzie poruszone zostaną podstawowe zagadnienia z komunikacji międzykulturowej, m. in. tożsamość, punkt widzenia, stereotypy, komunikacja werbalna i niewerbalna – w dyskusjach pomocne może się okazać wcześniejsze zaznajomienie się z wybranymi pozycjami z proponowanej literatury zajęć. Będą to jednak przede wszystkim ćwiczenia praktyczne – omówione treści studenci wykorzystają w trakcie tłumaczenia tekstów z różnych dziedzin: turystyki, psychologii, medycyny, literatury itd.

Warunki zaliczenia:

Literatura podstawowa:

Hejwowski, K. (2004) Translation: A Cognitive-Communicative Approach. Olecko: Wydawnictwo Wszechnicy Mazurskiej, s. 128–146.

Heydel, M. (2009) „Zwrot kulturowy w badaniach nad przekładem” [w:] Teksty Drugie 2009 nr 6, s. 21–33.

Spencer-Oatey, H., J. Xing (2009) “The impact of culture on interpreter behaviour” [w:] Kotthoff, H., H. Spencer-Oatey (red.) Handbook of Intercultural Communication. Berlin: Mouton de Gruyter, s. 219–236.

Szopski, M. (2005) Komunikowanie międzykulturowe. Warszawa: WSIP.

Tabakowska, E. (1995) Gramatyka i obrazowanie. Wprowadzenie do językoznawstwa kognitywnego. Kraków: PAN.

Žegarac, V. (2009) “A cognitive pragmatic perspective on communication and culture” [w:] Kotthoff, H., H. Spencer-Oatey (red.) Handbook of Intercultural Communication. Berlin: Mouton de Gruyter, s. 31–53.

Literatura dodatkowa:

Kövecses, Z. (2005) Metaphor in Culture: Universality and Variation. Cambridge: Cambridge University Press.

Matsumoto, D., L. Juang (2007) Psychologia międzykulturowa. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opisy seminariów 2012/2013

 

Seminaria-OPIS

 

Wykonanie: Strony dla Firm